App Lenningen

App Lenningen

Léif MatbiergerInne vun der Gemeng Lenneng, Wëll dir alleguerten d'Informatiounen iwwer är Gemeng ëmmer bei iech hunn an och iwwert ...
Gemengebuet 2/2023

Gemengebuet 2/2023

Léif Matbiergerinnen, Léif Matbierger, de neie Gemengebuet mat de Rapporte vun de Gemengerotssëtzunge vum 1. Mäerz 2023 a vum 19 ...
Stroossenaarbechten zu Kanech / Travaux routiers à Canach

Stroossenaarbechten zu Kanech / Travaux routiers à Canach

D‘Gemeng Lenneng deelt Iech mat, dass am Kader vun der Verkéiersberouegung, den Accès zu den Stroossen «rue Hiehl», «rue Winkel» ...
Informatiounscampagne betreffend klassifizéiert « Seveso » Entreprisen / Campagne d’information relative aux établissements classés « Seveso »

Informatiounscampagne betreffend klassifizéiert « Seveso » Entreprisen / Campagne d’information relative aux établissements classés « Seveso »

De 24. Mäerz 2023 hunn d'Madamm Taina Bofferding, Inneministesch an den Här Georges Engel, Minister fir Aarbecht, Beschäftegung esou wéi ...
Gemengesubventiounen / Subventions communales

Gemengesubventiounen / Subventions communales

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger, Mir informéieren iech, datt de Gemengerot den 1. Mäerz 2023 folgend Subventiounen nei reglementéiert huet: de Kaf ...
Banner Rauchmelder

Sensibilisatiounscampagne betreffend den Dampmelder / Campagne de sensibilisation relative aux détecteurs de fumée

Den Dampmelder gëtt vum 1. Januar 2023 un an alle Wunnengen obligatoresch.Le détecteur de fumée deviendra obligatoire dans tous les ...
Energie spueren LU

Energie « zesumme spueren – ZESUMMENHALEN » / Energy « saving together – STICKING TOGETHER »

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger, Den 8. September 2022, hunn de Minister fir Energie Claude Turmes, d'Inneministesch Taina Bofferding, an de Minister ...
Wäschbuer

Zougang zum Wäschbuer / Accès au bâtiment « Wäschbuer »

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger,Léif Alleguer, D’Gemeng Lenneng informéiert d’Ëffentlechkeet, datt de Wäschbuer an der "rue de la Fontaine" zu Kanech ab ...
PAG

Avis au public relatifs au Projet d’Aménagement Général (P.A.G.) ainsi qu’au Projet d’Aménagement Particulier «Quartiers Existants» (P.A.P. – Q.E.)

Mesdames,Messieurs, Veuillez trouver ci-dessous les documents relatifs au Projet d’Aménagement Général (P.A.G.) ainsi qu’au Projet d’Aménagement Particulier «Quartiers Existants» (P.A.P ...
Dernière mise à jour le 18.05.21
Aller au contenu principal