COVID-19 Impfcampagne (Ruffbus) / COVID-19 campagne de vaccination (Ruffbus)

??
Léif Matbiergerinnen,

Léif Matbierger,

D’Phase 2 vun der COVID-19-Impfstrategie ass lancéiert.

Dës Phase riicht sech u Persounen déi 75 Joer hunn wéi och u Residanten déi héich vulnerabel sinn, an datt ouni Altersbegrenzung.

Duerno geet et mat de Phasen 3 a 4 virun. 

De Schäfferot vun der Gemeng Lenneng offréiert, an deem Kontext, de Matbierger/innen ab 65 Joer aus der Gemeng Lenneng, gratis mam Ruffbus an den Impfzenter op Mondorf gefouert ze ginn. 

 

??
Chères concitoyennes,

Chers concitoyens,

La 2ème phase de la stratégie de vaccination COVID-19 est lancée.

Cette phase prévoit de vacciner les personnes âgées de plus de 75 ans ainsi que les résident-e-s hautement vulnérables, sans limitation d’âge.

Par après, les phases 3 et 4 seront lancées. 

Le collège échevinal de la commune de Lenningen offre à cet effet, aux concitoyennes / concitoyens âgés de 65 ans et plus le transport gratuit au centre de vaccination à Mondorf-les-Bains moyennant le «Ruffbus».

Offiziell Matdeelung / Avis officiel
Dernière mise à jour le 03.06.21

Des articles de la même catégorie

POCKETGUIDE 2 Visit Moselle

POCKETGUIDE 2 Visit Moselle

De neie Pocketguide 2 ass do.Dëst zweet Band regroupéiert 18 lokal an thematesch Wanderweeër.Entdeckt déi interessantst Touren aus de Gemenge Lenneng, Fluessweiler, Wuermer a Stadbriedemes ënnert folgendem Link: Pocketguide 2 Le nouveau «Pocketguide 2» est à votre...

lire plus
PORTE OUVERTE virtuelle du Maacher Lycée

PORTE OUVERTE virtuelle du Maacher Lycée

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger,Léif Alleguer,  Dem Maacher Lycée seng virtuelle PORTE OUVERTE ass online. De Video kënnt dir iech ënnert folgendem Link ukucken: Presentatioun vum Maacher Lycée  D'Schouloffer, allgemeng Informatiounen esou wéi de Formular fir...

lire plus
Aller au contenu principal