Sammele vun Ënnerschrëften / Collecte des signatures

🇱🇺

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,

De Schäfferot vun der Gemeng Lenneng informéiert d’Wieler, déi d’Walrecht fir d’Chamberswalen hunn an déi an der Gemeng Lenneng domiciliéiert sinn, datt si d’Demande iwwert d’Ofhale vun engem Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel VI. vun der Verfassung, déi an éischter Liesung den 20. Oktober 2021 vun der Chamber ugeholl ginn ass, ënnerstëtze kënnen, andeem si sech an de Lëschten aschreiwen, déi an der Gemeng vum 19. November 2021 bis den 20. Dezember 2021 abegraff, opleien.

Den Text vun der Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel VI. vun der Verfassung kann op der genannter Platz an zu de genannten Zäiten agesi ginn.

Fannt wann ech gelift den offiziellen Avis ënnert dësem Artikel.

 

🇫🇷
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Le collège échevinal de la commune de Lenningen informe les électeurs qui ont le droit de vote aux élections législatives et domiciliés dans la commune de Lenningen, qu’ils peuvent soutenir la demande visant l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision du chapitre VI. de la Constitution, adoptée le 20 octobre 2021 par la Chambre des Députés en première lecture, en s’inscrivant sur les listes d’inscription tenues à leur disposition dans la commune pendant la période de collecte des signatures du 19 novembre 2021 au 20 décembre 2021 inclus.

Le texte de la proposition de la révision du chapitre VI. de la Constitution est consultable au lieu et horaires indiqués dans l’avis ci-dessous.

Des articles de la même catégorie

Verkaf vu Brennholz  / Vente de bois de chauffage

Verkaf vu Brennholz  / Vente de bois de chauffage

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger, D'Awunner aus der Gemeng Lenneng kënne bis de 17. Dezember 2021 beim zoustännegem Fieschter Brennholz fir de Wanter 2022 bestellen. Fannt wann ech gelift de Formular fir d'Holz ze bestellen ënnert dësem Artikel.   Chères...

lire plus
Aller au contenu principal