Stroossenaarbechten zu Kanech / Travaux routiers à Canach

🇱🇺

D‘Gemeng Lenneng deelt Iech mat, dass am Kader vun der Verkéiersberouegung, den Accès zu den Stroossen «rue Hiehl», «rue Winkel» a «rue de l’École» zu Kanech zäitweileg erschwéiert gëtt, dëst vum 17. Abrëll 2023 un bis zum Enn vun den Aarbechten.

D‘Beschëlderung vun den Ëmleedungen gëtt schnellstméiglech ausgehaangen.

Mir entschëllegen eis am Viraus fir all Onannehmlechkeeten a soe Merci fir äre Versteesdemech.

🇫🇷

Nous tenons à vous informer qu’en raison des travaux d’apaisement de la circulation, l’accès pour les habitants aux rues «Hiehl», «Winkel» et «de l’École» à Canach sera temporairement plus difficile et ceci à partir du 17 avril 2023 jusqu’à la fin des travaux.

Les déviations seront signalées dans les meilleurs délais.

Nous vous présentons nos excuses pour tout désagrément éventuel et comptons sur votre compréhension.

Dernière mise à jour le 07.04.23

Des articles de la même catégorie

Aller au contenu principal