🇱🇺
Dir sidd op der Sich no Aktivitéiten an der Natur oder ronderëm d’Natur? Dann sinn eis « Naturaktivitéiten an eiser Regioun » genee dat richtegt fir iech, déi mir mat der Ënnerstëtzung vun der Administration de la nature et des forêts erausbréngen. Dëst Joer ginn d’Aktivitéiten aus ekologesche Grënn net méi an enger Broschür verëffentlecht, mee an engem benotzerfrëndlechen Online-Agenda. Dir fannt doranner vill Naturaktivitéite vun eise Partner A Wiewesch – Naturschutzzentrum, Biodiversum – Centre Nature et Forêt, Natur&ëmwelt, de Fierschteren aus eiser Regioun a ville weidere Partner. Mir wënsche vill Spaass mat den Naturaktivitéiten.

https://www.sias.lu/de/naturaktiviteiten

 

🇩🇪
Suchen Sie Aktivitäten in der Natur oder um die Natur? Dann sind unsere « Naturaktivitéiten an eiser Regioun » genau das Richtige für Sie, die wir mit Unterstützung der Administration de la nature et des forêts herausgebracht haben. In diesem Jahr werden die Aktivitäten aus ökologischen Gründen nicht mehr in einer Broschüre veröffentlicht, sondern in einem nutzerfreundlichen Online-Agenda. Dort finden Sie viele Naturaktivitäten von unseren Partnern A Wiewesch, Biodiversum, natur&ëmwelt, den Förstern aus unserer Region und vielen weiteren Partnern. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit den Naturaktivitäten.

https://www.sias.lu/de/naturaktiviteiten

 

🇫🇷

Vous cherchez des activités dans la nature ou autour de la nature ? Dans ce cas, nos « Naturaktivitéiten an eiser Regioun », que nous avons publiées avec le soutien de l’Administration de la nature et des forêts, sont faites pour vous. Cette année, pour des raisons écologiques, les activités ne sont plus publiées dans une brochure, mais dans un agenda en ligne facile à utiliser. Vous y trouverez de nombreuses activités nature de nos partenaires A Wiewesch, Biodiversum, natur&ëmwelt, des forestiers de notre région et de nombreux autres partenaires. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec les activités nature.

https://www.sias.lu/fr/naturaktiviteiten

🇬🇧

Are you looking for activities in or around nature? Then our « Naturaktivitéiten an eiser Regioun » are just the thing for you, which we have brought out with the support of the Administration de la nature et des forêts. This year, for ecological reasons, the activities are no longer published in a brochure, but in a user-friendly online agenda. There you will find many nature activities from our partners A Wiewesch, Biodiversum, natur&ëmwelt, the foresters from our region and many more partners. We hope you enjoy the nature activities.

https://www.sias.lu/de/naturaktiviteiten

Dernière mise à jour le 26.02.24
Aller au contenu principal