Kollekte vum Sperrmüll den 8. Juli 2022 / Collecte des déchets encombrants du 8 juillet 2022

 

?

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,

Dir fannt de Recycling-Center “Muertendall” vun der Gemeng Lenneng op 16, rue de Flaxweiler L-6776 Gréiwemaacher, um Site vum SIGRE (Syndicat Intercommunal pour la gestion des déchets ménagers, encombrants et assimilés en provenance des communes de la région de Grevenmacher, Remich et Echternach).

De Recycling-Center ass all 2. a 4. Samschdeg vum Mount fir d’Bierger aus der Gemeng Lenneng op. Dës Deeg kënnt dir vu 9:00 Auer bis 15:00 Auer äre Sperrmüll gratis ofginn. Wéi ee Sperrmüll a wéi vill Sperrmüll pro Dag erlaabt ass fannt dir ënnert folgendem Link:

Akzeptéierte Sperrmüll a maximal akzeptéiert Quantitéit u Sperrmüll pro Dag

Vergiesst wann ech gelift net är ‚‚Carte d’accès”, déi vun der Gemeng Lenneng ausgestallt gëtt, matzehuelen!

Mir kënnen awer och, géint eng Taxe vu 5,00 € pro Artikel, äre Sperrmüll doheem ewech huelen. Wann dir vun dësem Service profitéiere wëllt, da kontaktéiert ons wann ech gelift ënnert der Telefonsnummer 35 97 35 – 22 / 21.

?

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Le centre de recyclage «Muertendall» de la Commune de Lenningen se trouve au 16, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher au site du SIGRE (Syndicat Intercommunal pour la gestion des déchets ménagers, encombrants et assimilés en provenance des communes de la région de Grevenmacher, Remich et Echternach).

Le centre de recyclage est accessible pour les habitants de la Commune de Lenningen chaque 2ème et 4ème samedi du mois. Entre 9:00 et 15:00 heures, vous pouvez y déposer gratuitement vos déchets encombrants. Vous trouvez une liste, vous renseignant sur le genre et la quantité maximale d’objets encombrants acceptés par jour, en cliquant sur le lien ci-dessous:

Genre et quantité maximale d’objets encombrants acceptés

En fréquentant le centre de recyclage, veuillez vous munir de votre carte d’accès établie par l’Administration communale de Lenningen.

Nous vous offrons, en outre, un service de collecte à domicile de vos déchets encombrants et ceci au prix de 5,00 € par objet. Si vous désirez profiter de cette prestation, veuillez nous contacter au numéro de téléphone 35 97 35 – 22 / 21.

Dernière mise à jour le 06.07.22
Aller au contenu principal