Energie « zesumme spueren – ZESUMMENHALEN » / Energy « saving together – STICKING TOGETHER »

🇱🇺

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,

Den 8. September 2022, hunn de Minister fir Energie Claude Turmes, d’Inneministesch Taina Bofferding, an de Minister fir Mëttelstand Lex Delles, zesumme mam Vertrieder vum Syvicol, Serge Hoffmann, dem Vetrieder vun der Handelskummer, Fernand Ernster, an dem Vetrieder vun der Handwierkschamber, Alexander Kieffer, déi national Energiespuercampagne virgestallt.

Informatioune fir Energie ze spueren, finanziell Hëllef unzefroen, esou wéi eng Berodung bei der Klima-Agence ze kréien, fannt dir um Site vun « zesumme spueren – ZESUMMENHALEN » klickt hei 

🇫🇷

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

En date du 8 septembre 2022, le ministre de l’Énergie, Claude Turmes, la ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding et le ministre des Classes moyennes, Lex Delles, ensemble avec le représentant du Syvicol, Serge Hoffmann, de la Chambre de commerce, Fernand Ernster, et de la Chambre des métiers, Alexander Kieffer, ont présenté la campagne nationale de réduction de la demande d’énergie.

Veuillez trouver toute information sur le site “zesumme spueren – ZESUMMENHALEN” en vue d’économiser de l’énergie, de demander des aides financières ainsi que pour obtenir des conseils énergétiques par l’Agence-Klima cliquez ici

Wéi spueren ech Energie doheem?
Comment économiser de l’énergie à la maison?
Wie spare ich Energie zuhause?
How do I save energy at home?

Wéi spueren ech Energie bei der Heizung?
Comment économiser de l’énergie avec le chauffage?
Wie spare ich Energie bei der Heizung?
How do I save energy on heating?

Wéi spueren ech Energie um Büro?
Comment économiser de l’énergie au bureau?
Wie spare ich Energie im Büro?
How do I save energy at the office?

Wéi spueren ech Energie an der Schoul?
Comment économiser de l’énergie à l’école?
Wie spare ich Energie in der Schule?
How do I save energy at school?

Dernière mise à jour le 09.09.22

Des articles de la même catégorie

Schoulbuet 2022-2023 / Bulletin scolaire 2022-2023

Schoulbuet 2022-2023 / Bulletin scolaire 2022-2023

Léif Elteren,Léif SchülerInnen, De Schoulbuet 2022/2023 vun der Gemeng Lenneng ass do, a steet iech ënnert dësem Artikel digital zur Verfügung. Déi gedréckte Versioun hu dir dës Woch an ärer Bréifkëscht. De Schäfferot vun der Gemeng Lenneng wënscht de SchülerInnen elo...

lire plus
Aller au contenu principal