Temporär Fermeture vum Jugendhaus / Fermeture temporaire de la Maison des Jeunes

Temporär Fermeture vum Jugendhaus / Fermeture temporaire de la Maison des Jeunes

🇱🇺

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,

Mir informéieren iech, datt d’Jugendhaus bis op Weideres zou ass.
Mir soen iech Bescheed wann d’Jugendhaus nees opgeet.

Merci fir äert Verständnes.

🇫🇷

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Nous vous informons que la Maison des Jeunes est temporairement fermée.
Dès la réouverture, nous vous tenons au courant.

Merci pour votre compréhension.

Mam Vëlo op d’Schaff oder an d’Schoul

Mam Vëlo op d’Schaff oder an d’Schoul

??

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,

Déi 14. Editioun « Mam Vëlo op d’Schaff oder an d’Schoul » (MVOS) fënnt dëst Joer vum 15. Mee bis den 31. Juli 2022 statt.

MVOS ass e Concours dee vum Mobilitéitsministere organiséiert gëtt mam Ziel de Vëlo als Transportmëttel ze fërderen. 

Detailléiert Informatioune fannt dir um Site vum MVOS.

Wann dir un der Aktioun wëllt deelhuelen da schreift Iech an a gewannt mat Chance ee vun de fantastesche Präisser.  

 

??

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

La 14e édition «Mam Vëlo op d’Schaff oder an d’Schoul» (MVOS) aura lieu cette année du 15 mai au 31 juillet 2022. 

MVOS est un concours organisé par le Ministère de la Mobilité ayant comme objectif la promotion du vélo comme moyen de transport.

Vous trouvez toute information complémentaire sur le site internet du MVOS.

Si vous désirez participer à l’action et gagner un des prix fantastiques, veuillez-vous inscrire sur le site de MVOS.

 

Seniorenresidenz «Am Wengert» / Résidence Seniors «Am Wengert»

Seniorenresidenz «Am Wengert» / Résidence Seniors «Am Wengert»

??

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,

D’Seniorenresidenz “Am Wengert” zu Kanech mécht an enger 1. Phase viraussiichtlech am Oktober 2022 seng Dieren op.

Päiperlek S.à.r.l. organiséiert an deem Kader e puer Schnupperdeeg fir zukünfteg interesséiert Bewunner.

Informatiounen zu dësen Deeg fannt dir ënnen op den Affichen.

 

??

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Une 1ère phase de l’ouverture de la résidence Seniors «Am Wengert» à Canach est prévue en octobre 2022.  

Päiperlek S.à.r.l. organisera dans ce cadre plusieurs journées découvertes aux futurs résidents intéressés.

Veuillez trouver des informations y relatives ci-dessous.

Éischt Hëllef Coursen / Cours de premiers secours

Éischt Hëllef Coursen / Cours de premiers secours

🇱🇺

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,
Léif Alleguer,

Mir informéieren iech, datt d’Gemeng Lenneng an Zesummenaarbecht mam CGDIS zwee éischt Hëllef Coursen (LU / FR) zu Kanech organiséiert. De Cours op lëtzebuergesch fënnt den 11. an den 18. Juni 2022 statt. De Cours op franséisch ass den 03. an de 04. September 2022.

Informatiounen esou wéi den digitale Formular fir sech anzeschreiwe fannt dir ënnert folgendem Link:

https://bit.ly/3ycBzaz (Formatioun op lëtzebuergesch);
https://bit.ly/3keuGNw (Formatioun op franséisch).

🇫🇷

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers tous,

Nous vous informons que l’Administration communale de Lenningen organisera en collaboration avec le CGDIS deux cours de premiers secours (LU / FR) et ceci à Canach. Le cours en langue luxembourgeoise aura lieu les 11 et 18 juin 2022. Celui en langue française aura lieu les 3 et 4 septembre 2022.

Veuillez-trouver des informations y relatives ainsi que le formulaire digital d’inscription en cliquant sur le lien internet ci-dessous:

https://bit.ly/3ycBzaz (Formation en langue luxembourgeoise);
https://bit.ly/3keuGNw (Formatioun en langue française).

Solidaritéit mat der d’Ukrain – Loosst eis zesummen Hëllefen! / Solidarité avec l’Ukraine – Aidons tous ensemble!

Solidaritéit mat der d’Ukrain – Loosst eis zesummen Hëllefen! / Solidarité avec l’Ukraine – Aidons tous ensemble!

🇱🇺

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,

A senger Sëtzung vum vergaangenen 30te März huet de Gemengerot eestëmmeg eng Direkthëllef an Héicht vun 10.000,00 € am Numm vun alle Matbierger(innen) aus der Gemeng beschloss. Dës Hëllef gouf op 4 Organisatiounen opgedeelt, déi vu Lëtzebuerg aus humanitär Projeten an der Ukrain geréieren.

Ausserdeem hu mir als Gemeng Schoulmaterial fir d’Scolarisatioun vun ukrainësche Kanner zur Verfügung gestallt an den ukrainësche Fändel virun der Gemeng als Zeeche vun eiser Solidaritéit opgehaangen.

Vu dass d’Situatioun an der Ukrain ëmmer méi schlëmm gëtt a weiderhi vill Leit musse flüchten, bieden mir déi Leit, déi bereet si Persoune bei sech opzehuelen, sech bei der Hotline vun der Caritas an der Croix Rouge (Telefonsnummer: 621796780) oder op der E-Mail-Adress ukraine@zesummeliewen.lu ze mellen.

Geldspende kënnen op folgend Konten iwwerwise ginn:

Croix Rouge: CCPL LU52 1111 0000 1111 0000, Vermerk „Urgence Ukraine“

Unicef: CCPL LU38 1111 0000 1818 0000, Vermerk „urgenceukraine2022“

Care: CCPL LU28 1111 2588 1923 0000, Vermerk „Urgence Ukraine“

SOS-Kinderdörfer: CCPL LU65 1111 0050 0053 0000, Vermerk „Urgence Ukraine 2022“

Caritas: CCPL LU34 1111 0000 2020 0000, Vermerk „Crise en Ukraine“

MSF: CCPL LU75 1111 0000 4848 0000, Vermerk „Appel Fonds d’Urgence“

Kindernothilfe: CCPL LU73 1111 0261 4249 0000, Vermerk „Nothilfe Ukraine“

Ordre de Malte: CCPL LU13 1111 0385 8879 0000, Vermerk „Ukraine“

Médecins du Monde: BIL LU75 0020 0100 0005 0700

Handicap International: CCPL LU47 1111 0014 2062 0000

Amnesty International: CCPL LU08 1111 0000 3333 0000

ADRA (Ag. Intern. de développement et d’aide humanitaire): CCPL LU59 1111 2415 8656 0000

🇫🇷

Chères concitoyennes,

Chers concitoyens,

Lors de sa séance du 30 mars dernier le conseil communal a unanimement décidé sur l’octroi d’une aide directe de l’ordre de 10.000,00 € au nom de ses concitoyen(ne)s. L’aide visée a été répartie sur 4 organisations qui gèrent des projets humanitaires en Ukraine à partir du Luxembourg.

Subsidiairement la commune a mis à disposition du matériel scolaire qui servira à la scolarisation d’enfants ukrainiens. Le drapeau ukrainien a été hissé devant la maison communale comme signe visible de notre solidarité avec le peuple ukrainien.

Etant donné que la situation en Ukraine s’aggrave de jour en jour de sorte que le flot de réfugiés ne prendra certainement pas fin dans un proche avenir, nous invitons nos concitoyen(ne)s, qui sont disposés à loger des ressortissants ukrainiens, de contacter l’hotline de la Caritas et de la Croix Rouge (n° de téléphone: 621796780) respectivement de faire usage de l’adresse email ukraine@zesummeliewen.lu à cette fin.

Tout don en argent est bienvenu sur les comptes renseignés ci-après:

Croix Rouge: CCPL LU52 1111 0000 1111 0000, Mention „Urgence Ukraine“

Unicef: CCPL LU38 1111 0000 1818 0000, Mention „urgenceukraine2022“

Care: CCPL LU28 1111 2588 1923 0000, Mention „Urgence Ukraine“

SOS-Kinderdörfer: CCPL LU65 1111 0050 0053 0000, Mention „Urgence Ukraine 2022“

Caritas: CCPL LU34 1111 0000 2020 0000, Mention „Crise en Ukraine“

MSF: CCPL LU75 1111 0000 4848 0000, Mention „Appel Fonds d’Urgence“

Kindernothilfe: CCPL LU73 1111 0261 4249 0000, Mention „Nothilfe Ukraine“

Ordre de Malte: CCPL LU13 1111 0385 8879 0000, Mention „Ukraine“

Médecins du Monde: BIL LU75 0020 0100 0005 0700

Handicap International: CCPL LU47 1111 0014 2062 0000

Amnesty International: CCPL LU08 1111 0000 3333 0000

ADRA (Ag. Intern. de développement et d’aide humanitaire): CCPL LU59 1111 2415 8656 0000

Avis au public relatifs au Projet d’Aménagement Général (P.A.G.) ainsi qu’au Projet d’Aménagement Particulier «Quartiers Existants» (P.A.P. – Q.E.)

Avis au public relatifs au Projet d’Aménagement Général (P.A.G.) ainsi qu’au Projet d’Aménagement Particulier «Quartiers Existants» (P.A.P. – Q.E.)

Nei App «Mäin Offall – Meng Ressourcen» / Nouvelle application «Mäin Offall – Meng Ressourcen»

Nei App «Mäin Offall – Meng Ressourcen» / Nouvelle application «Mäin Offall – Meng Ressourcen»

🇱🇺

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,

D’Gemeng Lenneng mécht mat!

D’Vereinfachung vun der Gestioun vum Offall am Alldag – dat ass d’Zil vun der neier mobiller App “Mäin Offall – Meng Ressourcen“.

Dës gratis App, entwéckelt vun der Naturverwaltung an ënnerstëtzt vu Leit vum Terrain huet als But dem Bierger bei der deeglecher Gestioun vum Offall ze hëllefen. Dank dem virtuellem Offallkalenner, den Erënnerungen un d’Kollekten an der interaktiver Kaart sinn all d’Informatioune vun elo un ëmmer grëffbereet.

D’App ass aktuell a 4 Sprooche verfügbar a gratis disponibel am AppStore oder ënnert Google Play.

Weider Informatioune fannt dir hei.

 

🇫🇷

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

La commune de Lenningen y participe!

Faciliter la gestion des déchets au quotidien – c’est l’objectif de la nouvelle application mobile «Mäin Offall – Meng Ressourcen».

L’application gratuite, développée par l’Administration de l’environnement et soutenue par les acteurs de terrain, a pour but d’aider les citoyens à gérer leurs déchets au quotidien. Grâce au calendrier virtuel des collectes, aux rappels des collectes et à la carte interactive, toutes les informations sont désormais à portée de main.

L’application est actuellement disponible en 4 langues. Elle est disponible gratuitement via l’AppStore et sur Google Play.

Veuillez trouver plus d’infos ici.

Aller au contenu principal