Gemengerotssëtzung vum 8. Dezember 2023 /  Séance du conseil communal du 8 décembre 2023

Gemengerotssëtzung vum 8. Dezember 2023 / Séance du conseil communal du 8 décembre 2023

🇱🇺

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,
Léif Alleguer,

Mir informéieren iech, datt déi nächst Gemengerotssëtzung freides, den 8. Dezember 2023 um 15:30 Auer am Gemengenhaus zu Kanech stattfënnt.

Dagesuerdnung

 

🇫🇷

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers tous,

Nous vous informons que la prochaine séance du conseil communal aura lieu le vendredi 8 décembre 2023 à 15:30 heures dans la maison communale à Canach.

Ordre du jour

 

Chrëschtmaart / Marché de Noël

Chrëschtmaart / Marché de Noël

🇱🇺

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,
Léif Alleguer,

Mir lueden iech häerzlech op onse Chrëschtmaart an deen den 1. an den 2. Dezember 2023 vu 16:00  Auer bis 23:00 Auer op der Haaptplaz vun der Gemeng stattfënnt (3, rue de l’Église, L-5414 Kanech).

De Chrëschtmaart gëtt vun der Gemeng organiséiert an Zesummenaarbecht mat lokale Veräiner, Clibb a begeeschterte Bierger a versprécht Stänn mat Konschthandwierker, kulinaresch Delikatessen, Kanneranimatioun a villes méi.

Kommt sëlleg fir déi festlech Momenter ze genéissen a fir se an Erënnerung ze behalen. Mir freeën ons iech ze gesinn.

 

🇫🇷

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers tous,

 

Nous vous invitons à notre Marché de Noël qui se déroulera les 1er et 2 décembre 2023, de 16:00 heures à 23:00 heures, sur la place principale de notre Commune (3, rue de l’Église, L-5414 Canach).

Organisé par la Commune en collaboration avec des associations locales, des clubs et des passionnés, cet événement promet des stands artisanaux, des délices culinaires, des animations pour les enfants, et bien plus encore.

Soyez nombreux à partager ces moments festifs avec nous et à créer des souvenirs chaleureux. Nous avons hâte de vous y retrouver.

Maison Relais “Mueresgässel” – Menus du 30 octobre 2023 jusqu’au 22 décembre 2023

Maison Relais “Mueresgässel” – Menus du 30 octobre 2023 jusqu’au 22 décembre 2023

Léif Elteren,

D’Menuer vum 30. Oktober 2023 bis den 22. Dezember 2023 sinn online.  

Depliant: gratis non-formal Bildung fir äert Kand

 

Chers parents,

Les menus du 30 octobre 2023 jusqu’au 22 décembre 2023 sont en ligne.

Dépliant: l’éducation non formelle gratuite pour votre enfant

 

Menus: cliquez ici

Schoulbuet 2023-2024 / Bulletin scolaire 2023-2024

Schoulbuet 2023-2024 / Bulletin scolaire 2023-2024

🇱🇺

Léif Elteren,
Léif SchülerInnen,

De Schoulbuet 2023/2024 vun der Gemeng Lenneng ass do, a steet iech ënnert dësem Artikel digital zur Verfügung.

Déi gedréckte Versioun hu dir dës Woch an ärer Bréifkëscht.

De Schäfferot vun der Gemeng Lenneng wënscht de SchülerInnen elo schonn e gudde Schoulufank a vill Succès fir hiert kommend Schouljoer.

 

🇫🇷

Chers parents,
Chers élèves,

Le bulletin scolaire 2023/2024 de l’Administration communale de Lenningen est arrivé. Veuillez trouver le bulletin en version digitale ci-dessous.

La version imprimée vous parviendra cette semaine.

Le collège des bourgmestre et échevins souhaite aux élèves une bonne rentrée scolaire ainsi que plein de succès pour l’année scolaire à venir.

Vereedegung vum neiem Schäffen- a Gemengerot / Assermentation du nouveau collège échevinal et du conseil communal 

Vereedegung vum neiem Schäffen- a Gemengerot / Assermentation du nouveau collège échevinal et du conseil communal 

🇱🇺

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,

De 6. Juli 2023 ass de neie Schäfferot vun der Madamm Taina Bofferding, Inneministesch vereedegt ginn.

De neie Schäfferot gëtt gestallt vum Buergermeeschter Tim Karius a vun de Schäffen Philippe Gengler a Jean-Marie Hermann.

De nämmlechten Dag huet de Buergermeeschter Tim Karius déi nei Membere vum Gemengerot vereedegt: Daniel Gillen, Charles Welbes, Patrick Back, Martina Baden, Patrizia Milloch a Marco Unsen.

 

🇫🇷

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Le nouveau collège échevinal fut assermenté en date du 6 juillet 2023 par Madame Taina Bofferding, Ministre de l’Intérieur.

Le nouveau collège échevinal est composé du bourgmestre Tim Karius ainsi que des échevins Philippe Gengler et Jean-Marie Hermann.

Ce même jour, le bourgmestre Tim Karius a assermenté les nouveaux membres du conseil communal à savoir: Daniel Gillen, Charles Welbes, Patrick Back, Martina Baden, Patrizia Milloch et Marco Unsen.

App Lenningen

App Lenningen

🇱🇺

Léif MatbiergerInne vun der Gemeng Lenneng,

Wëll dir alleguerten d’Informatiounen iwwer är Gemeng ëmmer bei iech hunn an och iwwert aktuell Matdeelungen direkt benoriichtegt ginn? Da luet iech déi nei App fir d’Gemeng Lenneng erof an acceptéiert d’Pushmatdeelungen op ärem Smartphone.

🇫🇷

Chers citoyens de la commune de Lenningen,

Restez informés sur votre Commune en téléchargeant notre nouvelle application ! Obtenez les dernières informations et événements en acceptant les notifications push sur votre smartphone.

Informatiounscampagne betreffend klassifizéiert « Seveso » Entreprisen / Campagne d’information relative aux établissements classés « Seveso »

Informatiounscampagne betreffend klassifizéiert « Seveso » Entreprisen / Campagne d’information relative aux établissements classés « Seveso »

 

🇱🇺

De 24. Mäerz 2023 hunn d’Madamm Taina Bofferding, Inneministesch an den Här Georges Engel, Minister fir Aarbecht, Beschäftegung esou wéi fir Sozial- a Solidarwirtschaft d’Informatiounscampagne “Seveso” virgestallt.

Ass iech “Seveso” e Begrëff a wësst dir woufir e steet?

Fannt méi eraus op www.seveso.lu 

 

🇩🇪

Am 24. März 2023 haben Frau Taina Bofferding, Ministerin für Inneres und Herr Georges Engel, Minister für Arbeit, Beschäftigung sowie Sozial- und Solidarwirtschaft die Informationskampagne “Seveso” vorgestellt.

Ist “Seveso” ihnen ein Begriff und wissen sie wofür er steht?

Finden sie mehr heraus auf  www.seveso.lu 

 

🇫🇷
En date du 24 mars 2023, Madame Taina Bofferding, Ministre de l’Intérieur et Monsieur Georges Engel, Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire ont présenté la campagne d’information « Seveso ».

Connaissez-vous le terme « Seveso » et savez-vous ce qu’il représente?
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.seveso.lu
Gemengesubventiounen / Subventions communales

Gemengesubventiounen / Subventions communales

🇱🇺

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,

Mir informéieren iech, datt de Gemengerot den 1. Mäerz 2023 folgend Subventiounen nei reglementéiert huet:

  • de Kaf vun engem spuersamen Haushaltsapparat;
  • de Kaf vun engem neiem Vëlo oder engem neiem Pédélec25;
  • bei Duerchféierung vun Investitiounsprojeten zur rationaler Energienotzung an zur Erschléissung vun erneierbaren Energiequellen.

Dir fannt d’Reglementatiounen ënnert dësem Artikel.

 

🇫🇷

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Nous vous informons que le conseil communal a refixé en date du 1er mars 2023 les dispositions à propos des subventions ci-après:

  • pour l’acquisition d’un appareil électroménager économique;
  • pour l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté neuf ou d’un cycle ordinaire neuf;
  • pour la réalisation de projets d’investissement pour l’utilisation rationnelle de l’énergie et pour la mise en valeur des sources d’énergies renouvelables dans le domaine du logement.

Veuillez trouver les réglementations ci-dessous.

Energie « zesumme spueren – ZESUMMENHALEN » / Energy « saving together – STICKING TOGETHER »

Energie « zesumme spueren – ZESUMMENHALEN » / Energy « saving together – STICKING TOGETHER »

🇱🇺

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,

Den 8. September 2022, hunn de Minister fir Energie Claude Turmes, d’Inneministesch Taina Bofferding, an de Minister fir Mëttelstand Lex Delles, zesumme mam Vertrieder vum Syvicol, Serge Hoffmann, dem Vetrieder vun der Handelskummer, Fernand Ernster, an dem Vetrieder vun der Handwierkschamber, Alexander Kieffer, déi national Energiespuercampagne virgestallt.

Informatioune fir Energie ze spueren, finanziell Hëllef unzefroen, esou wéi eng Berodung bei der Klima-Agence ze kréien, fannt dir um Site vun « zesumme spueren – ZESUMMENHALEN » klickt hei 

🇫🇷

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

En date du 8 septembre 2022, le ministre de l’Énergie, Claude Turmes, la ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding et le ministre des Classes moyennes, Lex Delles, ensemble avec le représentant du Syvicol, Serge Hoffmann, de la Chambre de commerce, Fernand Ernster, et de la Chambre des métiers, Alexander Kieffer, ont présenté la campagne nationale de réduction de la demande d’énergie.

Veuillez trouver toute information sur le site “zesumme spueren – ZESUMMENHALEN” en vue d’économiser de l’énergie, de demander des aides financières ainsi que pour obtenir des conseils énergétiques par l’Agence-Klima cliquez ici

Subventioune fir Äre Projet am Beräich Logement, nohalteg Mobilitéit an Erhalt vun der Biodiversitéit: cliquez ici

Les aides pour votre projet d’habitat, de mobilité durable et de préservation de la biodiversité: cliquez ici

Subsidies for your housing, sustainable mobility and biodiversity preservation project: cliquez ici

Wéi spueren ech Energie doheem?
Comment économiser de l’énergie à la maison?
Wie spare ich Energie zuhause?
How do I save energy at home?

Wéi spueren ech Energie bei der Heizung?
Comment économiser de l’énergie avec le chauffage?
Wie spare ich Energie bei der Heizung?
How do I save energy on heating?

Wéi spueren ech Energie um Büro?
Comment économiser de l’énergie au bureau?
Wie spare ich Energie im Büro?
How do I save energy at the office?

Wéi spueren ech Energie an der Schoul?
Comment économiser de l’énergie à l’école?
Wie spare ich Energie in der Schule?
How do I save energy at school?

Zougang zum Wäschbuer /  Accès au bâtiment « Wäschbuer »

Zougang zum Wäschbuer / Accès au bâtiment « Wäschbuer »

??

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,
Léif Alleguer,

D’Gemeng Lenneng informéiert d’Ëffentlechkeet, datt de Wäschbuer an der « rue de la Fontaine » zu Kanech ab Méindeg, dem 15. August 2022 nëmmen nach mam Schlëssel accessibel wäert sinn an dëst am Aklang zum Gemengereglement vum 5. November 2018 wou d’Bestëmmunge fir den Zougang zum Wäschbuer nei festgeluecht gi sinn.

Persounen, déi Zougang zum Wäschbuer wënschen a nach kee Schlëssel hunn, si gebieden d’Gemeng Lenneng ze kontaktéieren, wann d’Konditioune vum Gemengereglement erfëllt sinn.

Eng Kautioun vu 50,00 € ass op der Gemeng ze hannerleeën.

??

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers tous,

L’Administration communale de Lenningen informe le public que le bâtiment «Wäschbuer» sis dans la rue de la Fontaine à Canach sera uniquement accessible avec clé à partir de lundi, le 15 août 2022 et ceci en toute conformité avec le règlement communal du 5 novembre 2018 lequel fixe les nouvelles modalités d’accès au «Wäschbuer».

Toute personne remplissant les modalités d’accès du règlement communal, désirant avoir accès au bâtiment «Wäschbuer» et n’ayant pas encore de clé est priée de contacter l’Administration communale de Lenningen.

Une caution de 50,00 € est à déposer auprès de la Commune.

Avis au public relatifs au Projet d’Aménagement Général (P.A.G.) ainsi qu’au Projet d’Aménagement Particulier «Quartiers Existants» (P.A.P. – Q.E.)

Avis au public relatifs au Projet d’Aménagement Général (P.A.G.) ainsi qu’au Projet d’Aménagement Particulier «Quartiers Existants» (P.A.P. – Q.E.)

Nei App «Mäin Offall – Meng Ressourcen» / Nouvelle application «Mäin Offall – Meng Ressourcen»

Nei App «Mäin Offall – Meng Ressourcen» / Nouvelle application «Mäin Offall – Meng Ressourcen»

🇱🇺

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,

D’Gemeng Lenneng mécht mat!

D’Vereinfachung vun der Gestioun vum Offall am Alldag – dat ass d’Zil vun der neier mobiller App “Mäin Offall – Meng Ressourcen“.

Dës gratis App, entwéckelt vun der Naturverwaltung an ënnerstëtzt vu Leit vum Terrain huet als But dem Bierger bei der deeglecher Gestioun vum Offall ze hëllefen. Dank dem virtuellem Offallkalenner, den Erënnerungen un d’Kollekten an der interaktiver Kaart sinn all d’Informatioune vun elo un ëmmer grëffbereet.

D’App ass aktuell a 4 Sprooche verfügbar a gratis disponibel am AppStore oder ënnert Google Play.

Weider Informatioune fannt dir hei.

 

🇫🇷

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

La commune de Lenningen y participe!

Faciliter la gestion des déchets au quotidien – c’est l’objectif de la nouvelle application mobile «Mäin Offall – Meng Ressourcen».

L’application gratuite, développée par l’Administration de l’environnement et soutenue par les acteurs de terrain, a pour but d’aider les citoyens à gérer leurs déchets au quotidien. Grâce au calendrier virtuel des collectes, aux rappels des collectes et à la carte interactive, toutes les informations sont désormais à portée de main.

L’application est actuellement disponible en 4 langues. Elle est disponible gratuitement via l’AppStore et sur Google Play.

Veuillez trouver plus d’infos ici.

Aller au contenu principal