Informatiounscampagne betreffend klassifizéiert « Seveso » Entreprisen / Campagne d’information relative aux établissements classés « Seveso »

 

🇱🇺

De 24. Mäerz 2023 hunn d’Madamm Taina Bofferding, Inneministesch an den Här Georges Engel, Minister fir Aarbecht, Beschäftegung esou wéi fir Sozial- a Solidarwirtschaft d’Informatiounscampagne “Seveso” virgestallt.

Ass iech “Seveso” e Begrëff a wësst dir woufir e steet?

Fannt méi eraus op www.seveso.lu 

 

🇩🇪

Am 24. März 2023 haben Frau Taina Bofferding, Ministerin für Inneres und Herr Georges Engel, Minister für Arbeit, Beschäftigung sowie Sozial- und Solidarwirtschaft die Informationskampagne “Seveso” vorgestellt.

Ist “Seveso” ihnen ein Begriff und wissen sie wofür er steht?

Finden sie mehr heraus auf  www.seveso.lu 

 

🇫🇷
En date du 24 mars 2023, Madame Taina Bofferding, Ministre de l’Intérieur et Monsieur Georges Engel, Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire ont présenté la campagne d’information « Seveso ».

Connaissez-vous le terme « Seveso » et savez-vous ce qu’il représente?
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.seveso.lu
Dernière mise à jour le 30.03.23

Des articles de la même catégorie

Aller au contenu principal