Zougang zum Wäschbuer / Accès au bâtiment « Wäschbuer »

??

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,
Léif Alleguer,

D’Gemeng Lenneng informéiert d’Ëffentlechkeet, datt de Wäschbuer an der « rue de la Fontaine » zu Kanech ab Méindeg, dem 15. August 2022 nëmmen nach mam Schlëssel accessibel wäert sinn an dëst am Aklang zum Gemengereglement vum 5. November 2018 wou d’Bestëmmunge fir den Zougang zum Wäschbuer nei festgeluecht gi sinn.

Persounen, déi Zougang zum Wäschbuer wënschen a nach kee Schlëssel hunn, si gebieden d’Gemeng Lenneng ze kontaktéieren, wann d’Konditioune vum Gemengereglement erfëllt sinn.

Eng Kautioun vu 50,00 € ass op der Gemeng ze hannerleeën.

??

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers tous,

L’Administration communale de Lenningen informe le public que le bâtiment «Wäschbuer» sis dans la rue de la Fontaine à Canach sera uniquement accessible avec clé à partir de lundi, le 15 août 2022 et ceci en toute conformité avec le règlement communal du 5 novembre 2018 lequel fixe les nouvelles modalités d’accès au «Wäschbuer».

Toute personne remplissant les modalités d’accès du règlement communal, désirant avoir accès au bâtiment «Wäschbuer» et n’ayant pas encore de clé est priée de contacter l’Administration communale de Lenningen.

Une caution de 50,00 € est à déposer auprès de la Commune.

Dernière mise à jour le 04.08.22

Des articles de la même catégorie

Syrdaller Magazin 03/2024 vum Club Syrdall

Syrdaller Magazin 03/2024 vum Club Syrdall

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger, De Syrdaller Magazin 3/2024 vum Club Syrdall ass do. Mir wënschen iech vill Freed beim liesen. -  Chères concitoyennes,Chers concitoyens, Le "Syrdaller Magazin 3/2024" du Club Syrdall est à votre disposition. Nous vous en...

lire plus
Aller au contenu principal