Zougang zum Wäschbuer / Accès au bâtiment « Wäschbuer »

??

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,
Léif Alleguer,

D’Gemeng Lenneng informéiert d’Ëffentlechkeet, datt de Wäschbuer an der « rue de la Fontaine » zu Kanech ab Méindeg, dem 15. August 2022 nëmmen nach mam Schlëssel accessibel wäert sinn an dëst am Aklang zum Gemengereglement vum 5. November 2018 wou d’Bestëmmunge fir den Zougang zum Wäschbuer nei festgeluecht gi sinn.

Persounen, déi Zougang zum Wäschbuer wënschen a nach kee Schlëssel hunn, si gebieden d’Gemeng Lenneng ze kontaktéieren, wann d’Konditioune vum Gemengereglement erfëllt sinn.

Eng Kautioun vu 50,00 € ass op der Gemeng ze hannerleeën.

??

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers tous,

L’Administration communale de Lenningen informe le public que le bâtiment «Wäschbuer» sis dans la rue de la Fontaine à Canach sera uniquement accessible avec clé à partir de lundi, le 15 août 2022 et ceci en toute conformité avec le règlement communal du 5 novembre 2018 lequel fixe les nouvelles modalités d’accès au «Wäschbuer».

Toute personne remplissant les modalités d’accès du règlement communal, désirant avoir accès au bâtiment «Wäschbuer» et n’ayant pas encore de clé est priée de contacter l’Administration communale de Lenningen.

Une caution de 50,00 € est à déposer auprès de la Commune.

Dernière mise à jour le 04.08.22

Des articles de la même catégorie

Iwwerschëldung / Surendettement

Iwwerschëldung / Surendettement

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger,  D'Ligue Médico-Sociale organiséiert de 25., 26., 27. an den 28. Abrëll 2023 an hire regionale Zentren e puer Porte Ouverten. Fachlech Personal aus dem sozialen, medezineschen a finanziellen Beräich vun der Ligue Médico-Sociale...

lire plus
Gemengesubventiounen / Subventions communales

Gemengesubventiounen / Subventions communales

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger, Mir informéieren iech, datt de Gemengerot den 1. Mäerz 2023 folgend Subventiounen nei reglementéiert huet: de Kaf vun engem spuersamen Haushaltsapparat; de Kaf vun engem neiem Vëlo oder engem neiem Pédélec25; bei Duerchféierung...

lire plus
Aller au contenu principal