Vereedegung vum neiem Schäffen- a Gemengerot / Assermentation du nouveau collège échevinal et du conseil communal 

🇱🇺

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,

De 6. Juli 2023 ass de neie Schäfferot vun der Madamm Taina Bofferding, Inneministesch vereedegt ginn.

De neie Schäfferot gëtt gestallt vum Buergermeeschter Tim Karius a vun de Schäffen Philippe Gengler a Jean-Marie Hermann.

De nämmlechten Dag huet de Buergermeeschter Tim Karius déi nei Membere vum Gemengerot vereedegt: Daniel Gillen, Charles Welbes, Patrick Back, Martina Baden, Patrizia Milloch a Marco Unsen.

 

🇫🇷

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Le nouveau collège échevinal fut assermenté en date du 6 juillet 2023 par Madame Taina Bofferding, Ministre de l’Intérieur.

Le nouveau collège échevinal est composé du bourgmestre Tim Karius ainsi que des échevins Philippe Gengler et Jean-Marie Hermann.

Ce même jour, le bourgmestre Tim Karius a assermenté les nouveaux membres du conseil communal à savoir: Daniel Gillen, Charles Welbes, Patrick Back, Martina Baden, Patrizia Milloch et Marco Unsen.

Dernière mise à jour le 07.07.23

Des articles de la même catégorie

Syrdaller Magazin 03/2024 vum Club Syrdall

Syrdaller Magazin 03/2024 vum Club Syrdall

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger, De Syrdaller Magazin 3/2024 vum Club Syrdall ass do. Mir wënschen iech vill Freed beim liesen. -  Chères concitoyennes,Chers concitoyens, Le "Syrdaller Magazin 3/2024" du Club Syrdall est à votre disposition. Nous vous en...

lire plus
Aller au contenu principal