Vereedegung vum neiem Schäffen- a Gemengerot / Assermentation du nouveau collège échevinal et du conseil communal 

🇱🇺

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,

De 6. Juli 2023 ass de neie Schäfferot vun der Madamm Taina Bofferding, Inneministesch vereedegt ginn.

De neie Schäfferot gëtt gestallt vum Buergermeeschter Tim Karius a vun de Schäffen Philippe Gengler a Jean-Marie Hermann.

De nämmlechten Dag huet de Buergermeeschter Tim Karius déi nei Membere vum Gemengerot vereedegt: Daniel Gillen, Charles Welbes, Patrick Back, Martina Baden, Patrizia Milloch a Marco Unsen.

 

🇫🇷

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Le nouveau collège échevinal fut assermenté en date du 6 juillet 2023 par Madame Taina Bofferding, Ministre de l’Intérieur.

Le nouveau collège échevinal est composé du bourgmestre Tim Karius ainsi que des échevins Philippe Gengler et Jean-Marie Hermann.

Ce même jour, le bourgmestre Tim Karius a assermenté les nouveaux membres du conseil communal à savoir: Daniel Gillen, Charles Welbes, Patrick Back, Martina Baden, Patrizia Milloch et Marco Unsen.

Dernière mise à jour le 07.07.23

Des articles de la même catégorie

Škoda Tour de Luxembourg 2023

Škoda Tour de Luxembourg 2023

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger, Mir informéieren iech, datt d’Vëloscourse Škoda Tour de Luxembourg donneschdes, den 21. September 2023 tëscht 11:30 Auer an 12:30 Auer duerch Lenneng fiert. Wärend dem Passage ass d’rue de l'École an d'rue du Village zu Lenneng...

lire plus
Aller au contenu principal