Gemengerotssëtzung vum 05. Februar 2024 / Séance du conseil communal du 05 février 2024

🇱🇺

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,
Léif Alleguer,

Mir informéieren iech, datt déi nächst Gemengerotssëtzung méindes, de 05. Februar 2024 um 15:30 Auer am Gemengenhaus zu Kanech stattfënnt.

Dagesuerdnung

 

🇫🇷

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers tous,

Nous vous informons que la prochaine séance du conseil communal aura lieu le lundi 05 février 2024 à 15:30 heures dans la maison communale à Canach.

Ordre du jour

 

Dernière mise à jour le 26.01.24

Des articles de la même catégorie

Gemengebuet 4/2023

Gemengebuet 4/2023

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger, Den neie Gemengebuet mam Rapport vun der Gemengerotssëtzung vum 21. September 2023 steet zu Ärer Verfügung. Chères concitoyennes,Chers concitoyens, Le nouveau bulletin communal contenant la séance du conseil communal du 21...

lire plus
Aller au contenu principal