Maison Relais “Mueresgässel” – Menus du 19 février 2024 jusqu'au 12 avril 2024

Maison Relais “Mueresgässel” – Menus du 19 février 2024 jusqu’au 12 avril 2024

Léif Elteren, D'Menue vum 19. Februar 2024 bis den 12. Abrëll 2024 sinn online.   Depliant: gratis non-formal Bildung fir äert ...
Wopen

Gemengerotssëtzung vum 05. Februar 2024 / Séance du conseil communal du 05 février 2024

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger,Léif Alleguer, Mir informéieren iech, datt déi nächst Gemengerotssëtzung méindes, de 05. Februar 2024 um 15:30 Auer am ...
Offallkalenner 2024 / Calendrier des déchets 2024

Offallkalenner 2024 / Calendrier des déchets 2024

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger, Den Offallkalenner 2024 steet iech elo zur Verfügung. Chères concitoyennes,Chers concitoyens, Le calendrier des déchets 2024 est ...
Gemengebuet 4/2023

Gemengebuet 4/2023

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger, Den neie Gemengebuet mam Rapport vun der Gemengerotssëtzung vum 21. September 2023 steet zu Ärer Verfügung. Chères ...
Syrdaller Magazin 01-2024

Syrdaller Magazin 01/2024 vum Club Syrdall

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger,  De Syrdaller Magazin 1/2024 vum Club Syrdall ass do.  Mir wënschen iech vill Freed beim liesen. Chères ...
Schoulbuet 2023-2024 / Bulletin scolaire 2023-2024

Schoulbuet 2023-2024 / Bulletin scolaire 2023-2024

Léif Elteren,Léif SchülerInnen, De Schoulbuet 2023/2024 vun der Gemeng Lenneng ass do, a steet iech ënnert dësem Artikel digital zur ...
Vereedegung vum neiem Schäffen- a Gemengerot / Assermentation du nouveau collège échevinal et du conseil communal 

Vereedegung vum neiem Schäffen- a Gemengerot / Assermentation du nouveau collège échevinal et du conseil communal 

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger, De 6. Juli 2023 ass de neie Schäfferot vun der Madamm Taina Bofferding, Inneministesch vereedegt ginn. De ...
App Lenningen

App Lenningen

Léif MatbiergerInne vun der Gemeng Lenneng, Wëll dir alleguerten d'Informatiounen iwwer är Gemeng ëmmer bei iech hunn an och iwwert ...
Informatiounscampagne betreffend klassifizéiert « Seveso » Entreprisen / Campagne d’information relative aux établissements classés « Seveso »

Informatiounscampagne betreffend klassifizéiert « Seveso » Entreprisen / Campagne d’information relative aux établissements classés « Seveso »

De 24. Mäerz 2023 hunn d'Madamm Taina Bofferding, Inneministesch an den Här Georges Engel, Minister fir Aarbecht, Beschäftegung esou wéi ...
Dernière mise à jour le 18.05.21
Aller au contenu principal