Klimaschutz und Kühl-/Gefriergeräte I Protection du climat et réfrigérateurs / congélateurs

Klimaschutz und Kühl-/Gefriergeräte I Protection du climat et réfrigérateurs / congélateurs

Léif Matbiergerinnen, 
Léif Matbierger,

am Kader vun eiser Zesummenaarbecht mat der SuperDrecksKëscht fannt Dir hei Informatiounen iwwer d’Art a Weis fir   »Ressourcen schonen in Residenzen ».

 

 

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

dans la cadre de notre collaboration avec la «SuperDrecksKëscht», nous aimerions vous donner quelques renseignements au sujet de
«économiser les ressources dans les résidences».

Ressourcen schonen in Residenzen / Économiser les ressources dans les résidences

Ressourcen schonen in Residenzen / Économiser les ressources dans les résidences

Léif Matbiergerinnen, 
Léif Matbierger,

am Kader vun eiser Zesummenaarbecht mat der SuperDrecksKëscht fannt Dir hei Informatiounen iwwer de Klimaschutz a Saachen Frigoen an Gefréiertruhen.

 

 

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

dans la cadre de notre collaboration avec la «SuperDrecksKëscht», nous aimerions vous donner quelques renseignements au sujet de
«
Protection du climat et réfrigérateurs / congélateurs».

Farben & Lacke / Peintures & laques

Farben & Lacke / Peintures & laques

Léif Matbiergerinnen, 
Léif Matbierger,

am Kader vun eiser Zesummenaarbecht mat der SuperDrecksKëscht fannt Dir hei Informatiounen iwwer  »Farben & Lacke ».

 

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

dans la cadre de notre collaboration avec la «SuperDrecksKëscht», nous aimerions vous donner quelques renseignements au sujet des «peintures et laques».
 

Organische Abfälle aus Garten und Küche / Déchets organiques provenant du jardin et de la cuisine

Organische Abfälle aus Garten und Küche / Déchets organiques provenant du jardin et de la cuisine

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,

am Kader vun eiser Zesummenaarbecht mat der SuperDrecksKëscht fannt Dir hei Informatiounen iwwer d’Entsuergung an d’Verwäertung vun organeschen Offäll aus dem Gaart an der Kichen.

 

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

dans la cadre de notre collaboration avec la «SuperDrecksKëscht», nous aimerions vous donner quelques renseignements au sujet de l’élimination et du recyclage des déchets organiques provenant du jardin et de la cuisine.

Batteries & Akkus / Piles & accumulateurs

Batteries & Akkus / Piles & accumulateurs

Léif Matbiergerinnen,

Léif Matbierger,

am Kader vun eiser Zesummenaarbecht mat der SuperDrecksKëscht fannt Dir hei Informatiounen iwwert Batterien an Akkus’en.

Chères concitoyennes,

Chers concitoyens,
dans la cadre de notre collaboration avec la « SuperDrecksKëscht », nous aimerions vous donner quelques renseignements au sujet de piles et accumulateurs.

Ëmweltfrëndlech akafen

Ëmweltfrëndlech akafen

Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger, am Kader vun eiser Zesummenaarbecht mat der SuperDrecksKëscht fannt Dir hei Informatiounen iwwert d’clever akafen.

/ Acheter de manière écoresponsable Chères concitoyennes, chers concitoyens, concernant notre coopération avec la « SuperDrecksKëscht » nous aimerions vous donner quelques renseignements au sujet du « clever akafen ».

Aller au contenu principal