Questionnaire Jugendhaus Gemeng Lenneng

Questionnaire Jugendhaus Gemeng Lenneng

Fréijoersbotz Nettoyage de printemps_postcover

Et gëtt deemnächst e Jugendhaus an Denger Gemeng.
Am Numm vum Gemengerot invitéieren ech Dech dozou fir Deng Meenung ze soen. Zesumme mat Caritas Jeunes et Familles si mir amgaang e Konzept
fir d’Jugendhaus auszeschaffen. Dat wëlle mir awer onbedéngt mat Dir zesumme maachen.

Deng Meenung intresséiert eis !
Dofir komm a fëll wgl. op dem Internetsite vun der Gemeng e Formulaire aus an deem s Du eis sees wat Dech an Dengem Jugendhaus intresséiere géing.
Als Buergermeeschter wär ech frou wa mir Dir domadder kënne Freed a Spaass ubidden.

POCKETGUIDE 2 Visit Moselle

POCKETGUIDE 2 Visit Moselle

??

De neie Pocketguide 2 ass do.
Dëst zweet Band regroupéiert 18 lokal an thematesch Wanderweeër.
Entdeckt déi interessantst Touren aus de Gemenge Lenneng, Fluessweiler, Wuermer a Stadbriedemes ënnert folgendem Link: Pocketguide 2

??

Le nouveau «Pocketguide 2» est à votre disposition.
Ce deuxième volume de la série regroupe 18 sentiers auto-pédestres locaux et thématiques.
Découvrez les randonnées les plus intéressantes des communes de Lenningen, Flaxweiler, Wormeldange et de Stadtbredimus sous le lien: Pocketguide 2

PORTE OUVERTE virtuelle du Maacher Lycée

PORTE OUVERTE virtuelle du Maacher Lycée

??

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,
Léif Alleguer, 

Dem Maacher Lycée seng virtuelle PORTE OUVERTE ass online.

De Video kënnt dir iech ënnert folgendem Link ukucken: Presentatioun vum Maacher Lycée 

D’Schouloffer, allgemeng Informatiounen esou wéi de Formular fir d’Préinscriptioun fannt dir och op deem Site.

??

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers tous, 

La PORTE OUVERTE virtuelle du Maacher Lycée est en ligne.

La vidéo est visible sous le lien internet: Présentation du Maacher Lycée

L’offre scolaire, des informations générales ainsi que le formulaire de préinscription se trouvent également sur ce site.

Circuit auto-pédestre Canach-Lenningen

Circuit auto-pédestre Canach-Lenningen

Léif Matbiergerinnen,

Léif Matbierger,
zënter kuerzem ass de Circuit auto-pédestre geännert. De Start erfollegt bei der Gemeng zu Kanech an et sti Schëlder do déi de Wee weisen.

 

Chères concitoyennes,

Chers concitoyens,

depuis peu le circuit auto-pédestre est modifié. Le point de départ est près du bâtiment communal à Canach et des panneaux signalétiques ont été mis en place.

Gréng: Proposition Deviatioun

Rout gestrëchelt: Chantier

COVID-19 Impfcampagne (Ruffbus) / COVID-19 campagne de vaccination (Ruffbus)

COVID-19 Impfcampagne (Ruffbus) / COVID-19 campagne de vaccination (Ruffbus)

??
Léif Matbiergerinnen,

Léif Matbierger,

D’Phase 2 vun der COVID-19-Impfstrategie ass lancéiert.

Dës Phase riicht sech u Persounen déi 75 Joer hunn wéi och u Residanten déi héich vulnerabel sinn, an datt ouni Altersbegrenzung.

Duerno geet et mat de Phasen 3 a 4 virun. 

De Schäfferot vun der Gemeng Lenneng offréiert, an deem Kontext, de Matbierger/innen ab 65 Joer aus der Gemeng Lenneng, gratis mam Ruffbus an den Impfzenter op Mondorf gefouert ze ginn. 

 

??
Chères concitoyennes,

Chers concitoyens,

La 2ème phase de la stratégie de vaccination COVID-19 est lancée.

Cette phase prévoit de vacciner les personnes âgées de plus de 75 ans ainsi que les résident-e-s hautement vulnérables, sans limitation d’âge.

Par après, les phases 3 et 4 seront lancées. 

Le collège échevinal de la commune de Lenningen offre à cet effet, aux concitoyennes / concitoyens âgés de 65 ans et plus le transport gratuit au centre de vaccination à Mondorf-les-Bains moyennant le «Ruffbus».

Offiziell Matdeelung / Avis officiel
Ëmweltfrëndlech akafen

Ëmweltfrëndlech akafen

Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger, am Kader vun eiser Zesummenaarbecht mat der SuperDrecksKëscht fannt Dir hei Informatiounen iwwert d’clever akafen.

/ Acheter de manière écoresponsable Chères concitoyennes, chers concitoyens, concernant notre coopération avec la « SuperDrecksKëscht » nous aimerions vous donner quelques renseignements au sujet du « clever akafen ».

Velos-Subventioun

Velos-Subventioun

Chaque achat d’un nouveau vélo ou Pédélec25, à partir du 1er août 2019, sera rétroactivement subventionné et réglé à partir de début 2021.

La commune se bouge pour votre mobilité !

Informations et formulaire à remplir sur le pdf à télécharger dans les publications.

Aller au contenu principal